Strona główna

DSD II

Dla kogo jest program DSD II?

W programie mogą uczestniczyć uczniowie uzdolnieni językowo, ciekawi świata, otwarci na nowe wyzwania i chętni do intensywnej nauki języka niemieckiego. Program DSD II prowadzi  do uzyskania prestiżowego certyfikatu językowego na poziomie C1.

Kiedy rozpoczyna się program DSD II?

 • W III klasie gimnazjum dla uczniów realizujących program podstawowy lub rozszerzony w macierzystej szkole. Zajęcia odbywają się na terenie I LO 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych („ zerówka językowa”). Absolwenci „zerówki językowej” mają dodatkowo możliwość uzyskania dodatkowych punktów  w rekrutacji do I LO i poznania atmosfery naszej szkoły
 • W I klasie liceum dla uczniów, którzy w gimnazjum  realizowali program rozszerzony i posiadają certyfikat DSD I

Dlaczego warto zdać egzamin DSD II

 • Uczeń zdobywa w klasie maturalnej certyfikat DSD II, który poświadcza biegłą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na najwyższym poziomie C1
 • Udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie C1  zwiększa szansę absolwentów na polskim i europejskim rynku pracy
 • Certyfikat DSD II  zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech; posiadając polską maturę i   certyfikat DSD II można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech
 • Realizacja  programu DSD II oznacza  nie tylko udział w lekcjach na terenie szkoły, ale także możliwość  praktycznego doskonalenia umiejętności językowych poprzez inne cykliczne przedsięwzięcia :
 • Stypendium wakacyjne w Niemczech
 • Warsztaty realioznawcze w Lubece
 • Seminarium „Mädchen zeigen Zähne” organizowane przez Ośrodek Edukacji Pozaszkolnej Kurt Löwenstein pod Berlinem
 •  Projekt – debata po niemiecku „Jugend debattiert”
 • Wymiana młodzieżowa z Illertal-Gymnasium Vöhringen w Bawarii
 • Udział w dniach otwartych niemieckich uczelni : Fachhochschule Stralsund i Universität Rostock
 • Przygotowanie do egzaminu oraz sam egzamin DSD II są dla uczniów ILO bezpłatne
 • Program DSD II realizowany jest w naszej szkole od 2001 roku a  zdawalność na egzaminie jest bardzo wysoka (powyżej 95%)

Jak wygląda EGZAMIN DSD II ?

Das Deutsche Sprachdiplom DSD II - certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (B2 / C1) jest egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, opracowywanym w ścisłej współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą) w Niemczech, w Kolonii.

Nasza szkoła jest jedną z 40 szkół w Polsce, w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego.

Egzamin DSD II  składa się pisemnej i ustnej.

 Część pisemna obejmuje :

 • Rozumienie tekstu czytanego –  75 min.;
 • Rozumienie ze słuchu –  50 min.
 • Wypowiedź pisemną – uczniowie mają 120 minut na napisanie rozprawki w oparciu o tekst i grafikę .

Za wszystkie trzy części uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 24 punkty.

  Część ustna składa się z 2 prezentacji:

 • 3-4 minutowa prezentacja na losowo wybrany temat na podstawie 7 haseł, spośród których w swojej wypowiedzi omówić musi przynajmniej 5 . Wypowiedź może być rozszerzona o hasła nie występujące z zadaniu.  Po prezentacji uczeń odpowiada na pytania egzaminatora pytania związane z tematem prezentacji. Rozmowa trwa ok. 5 minut.
 • 5-minutowa prezentacja przygotowana wcześniej na temat zgodny z zainteresowaniami ucznia; następnie uczeń dyskutuje z egzaminatorem na temat swojej prezentacji.

Za tę część egzaminu uczeń ma możliwość uzyskania maksymalnie 24 punktów.

WSPÓŁPRACA Z AUSLANDSGESELLSCHAFT w Lubece

Deutsche Auslandsgesellschaft założona pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w 1949 w Lubece ma na celu  wspieranie międzynarodowego porozumienia.

Instytucja ta oferuje warsztaty metodyczne m. in. dla nauczycieli DSD II z Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Szwecji oraz Polski, które umożliwiają im doskonalenie umiejętności oraz zapoznanie się z aktualnościami z zakresu   literatury, kultury, geografii oraz historii Niemiec.

Dyrektorem zarządzającym Deutsche Auslandsgesellschaft jest Martin Herold, który jesienią minionego roku gościł w naszej szkole z wykładem dla uczniów na temat „Wpływ nowinek technicznych na zmiany w języku niemieckim”.

 Rokrocznie współorganizuje on również w siedzibie Auslandsgesellschaft w Lubece warsztaty dla uczniów , podczas których  młodzież pogłębia znajomość języka.

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM EDUKACJI POZASZKOLNEJ KURT LÖWENSTEIN

Ośrodek Edukacji Pozaszkolnej Kurt Löwenstein organizuje seminaria dotyczące edukacji obywatelskiej skierowane do młodzieży szkolnej, animatorów, a także młodych ludzi kształcących sie w zawodzie z Berlina i Brandenburgii , szkolenia dla animatorów pracujących z młodzieżą oraz międzynarodowe seminaria dla młodych ludzi z całej Europy.

Uczennice naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą  w seminarium „Girls bite! - Mädchen zeigen Zähne“ – jest to motto polsko-niemieckich spotkań młodych dziewcząt z Polski i Niemiec, w ramach których dyskutuje się  o codzienności, marzeniach i planach na przyszłość. Uczestniczki realizują także bardzo atrakcyjny program kulturalno-artystyczny m.in. warsztaty teatralne, rzeźbiarskie, fotograficzne oraz filmowe , które pomagają odkryć i rozwijać talenty artystyczne oraz przełamywać barierę językową. Program seminarium uzupełnia jednodniowa wycieczka do Berlina oraz kurs samoobrony. Uczestniczki seminarium mają możliwość nie tylko lepiej poznać kraj swojego sąsiada, ale również poznać lepiej siebie.

JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL

Jugend debattiert international to projekt konkurs w języku niemieckim, który skierowany jest do młodzieży szkolnej z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji (Moskwa i St. Petersburg), Ukrainy i Węgier. Od 2005 r. w konkursie wzięło udział ponad 10.000 uczniów.

Zadaniem Jugend debattiert international jest promowanie debaty jako sposobu rozwiązywania konfliktów w duchu demokracji. Debatowanie w języku niemieckim rozwija umiejętności językowe uczestników, a spotkania z młodzieżą z innych krajów wspierają porozumienie między narodami.

Istotną zasadą konkursu jest to, iż ocenie nie podlega znajomość języka. Oceniane są natomiast znajomość tematu, umiejętność formułowania wypowiedzi, siła przekonywania, umiejętność prowadzenia rozmowy. Podczas debat rozmawia się na tematy z życia codziennego oraz społeczno-politycznego.

WYMIANA MIĘDZYSZKOLNA

Wymiana międzyszkolna między I Liceum Ogólnokształcącym a Illertal-Gymnasium Vöhringen w malowniczej Bawarii trwa nieprzerwanie od 1995 roku. Jest to  szkoła ceniona w regionie, w której kładzie się nacisk na przedmioty ścisłe – nauki przyrodnicze, techniczne oraz ekonomiczne. W 2013 roku świętowaliśmy 18. rocznicę naszej współpracy. W tym czasie w wymianie wzięło udział ponad 600 uczniów z Polski i Niemiec. Podczas wspólnych spotkań uczniowie poznają nowych ludzi, realia, w których żyją, kulturę oraz historię sąsiadów, a także doskonalą umiejętności językowe. Każdego roku młodzież odkrywa najpiękniejsze zakątki polskiego Pomorza oraz uroki najpiękniejszych zabytków Bawarii, a także alpejskich ścieżek.

 

Złota Szkoła

Social Media

I love Dubois

 

Wyniki maturalne 2018

Kalendarz szkolny

Zmiany w planie

Logowanie