Deklaracja dostępności serwisu www.liceumdubois.pl – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.liceumdubois.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2002-03-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń szkolnych nie posiadają opisów alternatywnych,
 • ewentualne mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików zawartych na stronie nie jest dostępnych cyfrowo.

Informacje dodatkowe

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) i jego zawartość:

 • tryb dla osób chorych na epilepsję,
 • tryb dla niedowidzących,
 • tryb przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami poznawczymi,
 • tryb przyjazny dla chorych na ADHD,
 • tryb poprawy czytelności a w nim narzędzia:
  • o skalowania treści,
  • o lupy powiększającej,
  • czcionek czytelnych i przyjaznych dyslektykom,
  • wyróżnienia tytułów oraz linków,
  • rozmiaru i odstępów czcionek,
  • zmiany kontrastu strony oraz nasycenia barw,
  • zmiany koloru czcionek oraz tła,
  • wyciszania dźwięków strony, ukrywania grafik,
  • klawiatury ekranowej oraz kursorów czytania.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia 2020-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Kontakt i informacje zwrotne

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Informatyk I LO Dubois Koszalin
e-mail:

lub kontakt z sekretariatem szkoły:
e-mail:
telefon: +48 94 3423829

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do żądanej informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Do budynku szkoły prowadzi drugie wejście – przez halę sportową wyposażone w podjazdy dla niepełnosprawnych oraz inne dostosowania. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki) – z wyjątkiem hali sportowej.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.