RSU – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Rada Samorządu Uczniowskiego

O Radzie Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego I LO im. Stanisława Dubois gromadzi Gospodarzy wszystkich klas, którzy spotykają się co 2-3 tygodnie na zebraniach.
We wszystkich klasach – zgodnie z uchwalonym przez społeczność uczniowską Regulaminem Samorządu Uczniowskiego – w drugiej połowie września odbywają się wybory do Samorządów Klasowych, z których wyłania się Gospodarza (reprezentującego interesy klasy na zewnątrz), a także jego Zastępcę i Skarbnika.

Rada działa dzięki współpracy

Zebrania Rady przypominają często „areny idei”. Podczas spotkań Gospodarzy poruszanych jest wiele tematów – zarówno dotyczących ogółu społeczności uczniowskiej, jak i członków poszczególnych klas. Siła Rady i jej członków opiera się zatem na współpracy – umiejętności rozmowy, debaty i – często jednomyślnego – podejmowania decyzji korzystnych dla wszystkich uczniów.

Kim jest i co robi przewodniczący Rady?

Podstawowym zadaniem Przewodniczącego jest wsłuchiwanie się w opinie uczniów. Jego silna pozycja – którą zawdzięcza wyłonieniu z powszechnego głosowania i silnym prerogatywom zapisanych w regulaminie – pozwala prezentować mu stanowisko samorządu uczniowskiego przed innymi organami szkoły z gwarancją, że głos ten zostanie wysłuchany.

Jest najwyższym przedstawicielem Rady, który nadaje jej kierunki działania oraz – wspólnie z Prezydium – układa porządek obrad zebrań gospodarzy. Dobiera sobie współpracowników – ma pełną dowolność przy obsadzaniu stanowisk Wiceprzewodniczących (których może być maksymalnie trzech). Uczestniczy także w procedurze powołania Rzecznika Praw Ucznia.

Jak przewodniczący określa tematy zebrań?

Tematy poruszane na zebraniach wynikają najczęściej z bieżącej sytuacji w szkole bądź konieczności omówienia organizacji wydarzeń podyktowanych przez kalendarz roku szkolnego. Przewodniczący – mając możliwość doboru tematów – może także inicjować projekty będące częścią jego programu wyborczego, który po wyborach, staje się de facto wizją działań Rady Samorządu na czas jego kadencji.

Jak przewodniczący zabiega o porozumienie?

Tematy poruszane na zebraniach wynikają najczęściej z bieżącej sytuacji w szkole bądź konieczności omówienia organizacji wydarzeń podyktowanych przez kalendarz roku szkolnego. Przewodniczący – mając możliwość doboru tematów – może także inicjować projekty będące częścią jego programu wyborczego, który po wyborach, staje się de facto wizją działań Rady Samorządu na czas jego kadencji.

Jak zapadają decyzje?

Nasz Regulamin jasno określa sposób podejmowania decyzji, czyli uchwalania uchwał. Uznaje się je za przyjęte, jeżeli opowie się za nią co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Rady (czyli Gospodarzy klas) przy kworum wynoszącym co najmniej 50%.

Regulamin daje Dyrektorowi I LO możliwość uchylenia ważności uchwały, gdy jest ona sprzeczna z prawodawstwem szkolnym i państwowym.

Czym jest i co robi Prezydium Rady?

Jest to organ pomocniczy lidera Rady, który funkcjonuje w naszej szkole od 2018 roku. W jego skład wchodzi Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, po jednym Gospodarzu z każdego rocznika (będącymi „Członkami Prezydium”), a także – z głosem doradczym – Opiekunowie Rady.

Prezydium opracowuje projekty uchwał i – w razie ich przyjęcia – je realizuje, przedstawia porządek obrad Zebrań Gospodarzy oraz kontrolują prace jednostek podległych Radzie.

Kadencja Prezydium trwa rok i jest powiązana z kadencją Rady.

Podejmowane przez Radę działania

Rada jest żywym organizmem, ponieważ tworzą ją ludzie – młodzi, energiczni i aktywni. Przekłada się to na gros inicjatyw, które (chociażby na przełomie kilku minionych miesięcy) zorganizowano pod auspicjami RSU.

Oto one:

  • Poczta walentynkowa,
  • Bluzy Dubois,
  • Strefa Kibica Dubois.

Współpraca z innymi organami szkoły

Chęć do działania uczniów – członków samorządu uczniowskiego I LO – zachęca i inspiruje do współpracy inne organy szkoły, czyli Dyrekcję, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. Korzyści z dobrych i partnerskich relacji są obopólne – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wiele się od siebie wzajemnie uczą. To zaszczyt móc na co dzień działać z tak doświadczonymi profesorami  – niezwykłymi i nietuzinkowymi osobami.

Opiekunowie Rady
Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest, że Rada ma swoich Opiekunów z ramienia Rady Pedagogicznej. W minionym okresie funkcję tę pełnili m.in.: F. Brzeźniakiewicz, J. Jelec, S. Starzyński, Z. Wąs-Zięba, T. Korolewicz, M. Hamowska, R. Janus, A. Kamieniarz, M. Oszmian, J. Sosnowska, T. Stępniak.

Opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę nad pracami Rady, wspierają merytorycznie i organizacyjnie, inspirują wszystkich uczniów do podejmowania działań oraz pośredniczą w relacjach pomiędzy Radą a Radą Pedagogiczną i innymi organami szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 opiekę nad RSU sprawuje „kreatywny duet” – prof. Iwona Mielczarek (nauczyciel wychowania fizycznego) i prof. Agnieszka Naszydłowska (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie).

Dyrekcja Szkoły
Strategiczną dla Rady Samorządu Uczniowskiego jest współpraca z Dyrektorem. Podczas cyklicznych spotkań Dyrektora z przedstawicielami Prezydium Rady, uczniowie przedstawiają problematykę bieżących problemów i prezentują własne potrzeby. Omawiają plany dot. aktywności samorządu uczniowskiego oraz wspólnie podejmują decyzję.

Oprócz spotkań z Dyrektorem, członkowie RSU blisko współpracują z Wicedyrektorami I LO. To ci profesorowie pomagają Radzie w codziennej działalności, podpowiadają i konkretyzują ustalenia zawarte z Dyrektorem.

Jak śledzić prace Rady?

Zachęcamy do regularnego obserwowania działań Rady Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie!
Zapraszamy do obserwacji naszego fanpage na Facebooku: www.facebook.com/RSUDubois
Od niedawna prowadzimy także oficjalne konto I LO na Snapchacie! Dodaj nas już dziś: ilokoszalin
W razie chęci uzyskania szczegółowych i precyzyjnych informacji, prosimy o wiadomość na nasz adres mailowy:

Władze Rady

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Oktawia Burzak
uczeń klasy IIf

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

Julia Tomczak
uczennica klasy 2e
Julia Kot
uczennica klasy 2f
Piotr Michalski
uczeń klasy 2f

Członkowie RSU - Gospodarze klas

Imię i nazwisko Klasa
Karolina Pietrzyk Ia
Julia Grąbczewska Ib
Marika Minkiewicz (z-ca) Ic
Martyna Nowak Id
Bartosz Farmas Ie
Nadia Mazurek If
Zuzanna Bielecka IIa4
Kamila Czapiewska IIc4
Aleksandra Karaczewska IId4
Magdalena Berchert IIe4
Anna Prokop IIf4
Michał Mokrzycki IIa
Karolina Lewińska IIc
Aleksandra Kuźbicka IId
Piotr Napieraj IIe
Piotr Więckowski IIf

Historia aktywności uczniowskiej w I LO

Samorząd Szkolny jest najbardziej trwałą organizacją w historii szkoły. Jego pierwszym przewodniczącym został w 1945 roku J. Gogolewski. W latach następnych funkcję tę pełnili m.in.: E. Domin, W. Szczepanowski, A. Dulka, E. Świerczewska, R. Patkowski, A. Wójcicka, E. Filipek, J. Wilińska, B. Seń, K. Dąbrowski, J. Mechecki, J. Wiśniewska, K. Wiater, J. Niebieszczańska, J. Wawrzynowski, A. Konieczny, K. Urbicka, Ł. Mężyk, K. Orłowska, B. Jasińska, M. Sawicki, L. Nowak, M. Rossa.

Aktywność samorządu szczególnie wzrosła w latach 80-tych. W tym okresie pojawiło się wiele imprez szkolnych, które na stałe weszły do kalendarza szkolnego. M.in. chrzest pierwszoklasistów, obchody Dni Wiosny. Organizowano także działalność charytatywną – nawiązano współpracę z domami dziecka w Białogardzie i w Boninie. Samorząd organizował także imprezy kulturalne i bale uczniowskie, na których wybierano Miss i Mistera Roku. W 1985 roku Miss szkoły została Bogumiła Seń (obecnie Hordyńska – nauczycielka języka niemieckiego), Misterem – Paweł Bezmian.

Od 1989 roku samorząd szkolny to także nauka demokracji. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory w szkole wygrał K. Wiater. W 1994 roku samorząd szkolny uchwalił Szkolną Konstytucję, której projekt opracowali m.in. Ł. Mężyk, J. Kaczyński, B. Gębka, A. Michałowicz, L. Wiśniewski, A. Kamieniarz. W latach 90-tych samorząd szkolny był organizatorem wielu imprez ogólnomiejskich. W 1998 roku uczniowie zorganizowali Rok Mickiewiczowski, efektem ich działań jest pomnik Adama Mickiewicza i happening zorganizowany na Rynku Staromiejskim. W tym samym roku samorząd zaangażował się w obronę województwa koszalińskiego – ponownie zorganizowano miejski happening na koszalińskim rynku. W tym okresie samorząd zaczął pełnić w sposób aktywny funkcję konsultacyjną i opiniodawczą – m.in. opisuje plany organizacji roku szkolnego, szkolne systemy oceniania, programy wychowawcze szkoły.

Tradycją szkoły było i jest, że samorząd ma swojego opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej. W minionym okresie funkcję tę pełnili m.in. Ferdynand Brzeźniakiewicz, Jadwiga Jelec, Sylwester Starzyński, Zofia Wąs-Zięba, Teresa Korolewicz, Maria Hamowska, Rafał Janus, Andrzej Kamieniarz, Małgorzata Oszmian, Tomasz Stępniak. Obecnie opiekami samorządu uczniowskiego są Iwona Mielczarek i Agnieszka Naszydłowska.

Zasady funkcjonowania "Szczęśliwego numerka" w I LO

§1.

Idea „Szczęśliwego numerka” funkcjonuje w szkole za zgodą Rady Pedagogicznej i Dyrektora I LO.

§2.

  1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany codziennie przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego RSU w godz. 730 – 800 i obowiązuje do godz. 800 następnego dnia.
  2. Losowane są numery od 1 do numeru oznaczającego najwyższą klasową liczbę uczniów w szkole.
  3. Wylosowany numer umieszcza się w specjalnie przeznaczonej do tego tablicy, a także w pokoju nauczycielskim.
  4. Wylosowane numery wracają do puli losowania po zakończeniu miesiąca.

§3.

  1. Wylosowany numer odpowiada numerowi ucznia z ogólnego dziennika klasy.
  2. Uczeń, którego numer został wylosowany, jest zwolniony w danym dniu z pisania kartkówek oraz odpowiedzi ustnej (27 ust. 2 p.3 Statutu I LO).
  3. Uczeń, który chce skorzystać ze szczęśliwego numerka, zgłasza ten fakt nauczycielowi na początku lekcji.

§4.

Zawiesza się losowanie „Szczęśliwego numerka” na 14 dni przed terminem wystawiania ocen klasyfikacyjnych.

§5.

Zaistniałe sytuacje konfliktowe rozstrzyga Dyrektor I LO.

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.