Erasmus+ 2018-2021 – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Erasmus+

Projekt „Cztery pory roku na niebie”
4 Seasons in the sky_0

Informacje o projekcie

1) Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2. Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229)
2) Czas trwania: od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.
3) Tytuł: „Cztery pory roku na niebie”
4) Kwota dofinansowania: 32622 euro
5) Szkoły partnerskie:

 • Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Czechy
 • 8th General Lyceum of Volos – Grecja
 • Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi”- Włochy
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie – Polska
 • Agrupamento de Escolas de Aljustrel – Portugalia
 • Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Lupeni – Rumunia

Koordynator projektu: Ewa Wołkowska –

Strona internetowa projektu: http://fourseasonsinthesky.pl/                                  Facebook: https://www.facebook.com/projectfourseasonsinthesky                      YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKwq_waFlaEUdVsN-pROxfg

YouTube video

Cele projektu

1) Projekt zakłada obserwację zjawisk astronomicznych powiązanych z porami roku w różnych miejscach Europy. Prace odbywają się w czterech głównych blokach: Jesień na niebie, Zima na niebie, Wiosna na niebie i Lato na niebie, wokół których opracowane zostały działania projektowe obejmujące ćwiczenia astrofizyczne, astrochemiczne, matematyczne, z zakresu TIK (m.in. programowanie i drukowanie 3D) oraz nauki języków obcych.

2) Celem działań projektowych i mobilności jest poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki związanych z astronomią oraz zainteresowanie uczniów wspólnym europejskim dziedzictwem naukowym i kulturowym, zwiększenie świadomości europejskiej oraz wypracowanie nowych, innowacyjnych metod nauczania poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń.

3) Projekt zakłada również wypracowanie konkretnych produktów, między innymi: album „Cztery pory roku na niebie”, słownik pojęć astronomicznych, broszury, filmy, prezentacje, zestawy zadań, listy aplikacji oraz pomoce naukowe związane z astronomią.

Galeria zdjęć

Konkurs Fotograficzny ASTROKRAJOBRAZ

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Astrokrajobraz”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najciekawszych zdjęć na których występują elementy krajobrazu wraz z obiektami lub zjawiskami astronomicznymi, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 3. Regulaminu, a także promocja projektu „Cztery pory roku na niebie” realizowanego przez Organizatora w ramach programu Erasmus+.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych w Polsce.

3. PRACA KONKURSOWA

 1. Pracą konkursową, zwaną dalej „Pracą Konkursową”, jest pojedyncze zdjęcie na którym występują elementy krajobrazu wraz z obiektami lub zjawiskami astronomicznymi.
 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 3. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 Prace Konkursowe.
 4. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe, wykonane zarówno w orientacji poziomej, jak i w pionowej. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
 5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 6. Prace Konkursowe powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.
 7. Prace Konkursowe należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres:
 8. Do Pracy Konkursowej należy dołączyć następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, adres email autora oraz nazwę i adres szkoły. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w Konkursie. Formularz zgody powinien zostać wydrukowany, podpisany ręcznie, a następnie po zeskanowaniu przesłany razem z Pracą Konkursową.
 9. Nadesłanie Pracy Konkursowej na adres, o którym mowa w punkcie 3.7. oznacza:
  1) akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
  2) wyrażenie zgody na wykorzystanie Pracy Konkursowej w celach związanych z organizacją Konkursu oraz promocji projektu „Cztery pory roku na niebie”  realizowanego przez Organizatora,
  3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w związku i na potrzeby organizacji, rozstrzygnięcia oraz promocji Konkursu.

4. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2021 roku, a kończy 15 czerwca 2021 roku.
 2. Termin nadsyłania Prac Konkursowych mija 15 czerwca 2021 roku – decyduje data dostarczenia Pracy Konkursowej na adres e-mail podany w punkcie 3.7. Regulaminu.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2021 roku.

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. W celu oceny Prac Konkursowych Organizator powołuje Jury.
 2. Jury kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny Prac Konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
  a) kryteria merytoryczne,
  b) wartość artystyczną,
  c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. NAGRODY

 1. Jury przyzna każdemu laureatowi nagrodę w postaci karty upominkowej Empik o wartości:
  1) za pierwsze miejsce – 300,00 zł
  2) za drugie miejsce – 200,00 zł
  3) za trzecie miejsce – 100,00 zł
 2. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nagrody zostaną przesłane imiennie na adres szkoły Uczestnika Konkursu.

7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do niewyłącznego i bezpłatnego korzystania z Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu w zakresie określonym w punkcie 3.9. przez okres 5 lat liczony od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 2. Dopuszcza się zmianę formatu i rozmiaru, w jakich pierwotnie zdjęcia zostały zapisane, w zakresie uzasadnionym korzystaniem ze zdjęć określonym w Regulaminie.

8. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator Konkursu (wskazany w punkcie 1.3 Regulaminu).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, tj. wyłonienia laureatów, przyznania, wydania i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocji Konkursu oraz projektu „ Cztery pory roku na niebie” realizowanego przez Organizatora. Nie będą natomiast wykorzystywane do celów marketingowych.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane (podane przez uczestnika) przez okres do 5 lat o momentu zakończenia konkursu.
 5. Organizator gwarantuje Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma też prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
 6. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Dane laureatów Konkursu (imię i nazwisko) mogą też być publikowane w mediach społecznościowych w celach związanych z organizacją oraz promocją Konkursu.

9. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA KONKURSU

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
75-070 Koszalin
tel.: +48 94 342 38 29
e-mail:

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 roku.

Wszystkie prace stworzone przez uczniów podczas realizacji projektu (prezentacje, broszury, filmy, itp.) można obejrzeć lub pobrać na stronie internetowej projektu:

http://fourseasonsinthesky.pl/

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.