Pedagog / Pedagog specjalny – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Pedagog

Pedagog specjalny

Godziny przyjęć pedagoga

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 15:00

Zadania pedagoga w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie

rok szkolny 2019/2020

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontakach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

Godziny przyjęć pedagoga specjalnego

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 7:00 – 12:00
Piątek 7:00 – 12:00

Zadania pedagoga specjalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie

Rolą pedagoga specjalnego jest wspomaganie i wspieranie ucznia na wszystkich płaszczyznach jego życia. Wspomaganie, czyli pomaganie w działaniu i przezwyciężaniu swoich słabości. Wspieranie, czyli towarzyszenie w działaniu i motywowaniu. Swoją pracę opieram na integracji całego zespołu zaangażowanego w proces edukacyjny i wychowawczy ucznia. Buduję postawy zrozumienia oraz wzajemnego szacunku i akceptacji.

Korzystanie z porad i konsultacji dla rodziców w zakresie pojawiających się trudności edukacyjnych i wychowawczych.
Przeprowadzanie wstępnych diagnoz w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u uczniów.
Podejmując działania współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami w celu rozwiązywania pojawiających się problemów.
Nawiązuję również współpracę z innymi podmiotami działającymi na potrzeby ucznia i rodziny:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi szkołami ponadpodstawowymi, centrami doradztwa zawodowego, uczelniami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami,
 • psychologami, terapeutami,
 • pracownikami socjalnymi,
 • asystentami rodziny,
 • pracownikami sądu.

Dodatkowo jako pedagog specjalny prowadzę zajęcia z uczniami o charakterze indywidualnym oraz grupowym.

Zajęcia mają na celu:

 • poprawianie koncentracji uwagi;
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • budowanie własnej wartości, dostrzeganie swoich mocnych stron;
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • poznawanie techniki radzenia sobie ze stresem oraz redukcję napięć emocjonalnych.

Polecane linki

Edukacja:

AIDS:

Uzależnienia:

 • http://uzaleznienie.com.pl/

Przemoc:

Depresja:

Palenie papierosów:

Bezpieczny internet:

Sekty:

Zaburzenia odżywiania:

Koszalińskie ośrodki pomocy:

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.