Rekrutacja 2024/2025 – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Rekrutacja 2024/2025

Pobierz informator PDF

Serdecznie witamy na portalu dot. rekrutacji Kandydatek i Kandydatów do klas I I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie, przeprowadzanej na rok szkolny 2024/2025. Zebraliśmy przydatne informacje, chcąc ułatwić Wam cały ten proces!

Mamy klasę... i klasy:

Lp. Symbol Oddział Przedmioty rozszerzone Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji: język
polski, matematyka oraz
1. A Matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka, informatyka fizyka, język angielski
2. C Matematyczno-ekonomiczny / dwujęzyczny* matematyka, geografia, język angielski – jako drugi język nauczania geografia, język angielski

(+ sprawdzian kompetencji językowych)

3. D Biologiczno-chemiczny biologia, chemia biologia, chemia
4. F Biologiczno-psychologiczny biologia, język polski, język angielski biologia, język angielski
5. G Humanistyczny z zajęciami teatralnymi język polski, historia, wos historia, język angielski

* Patrz: pkt IV „Zasad rekrutacji do I LO na rok szkolny 2024/2025”

Terminy związane z rekrutacją

10 maja – 14 czerwca 2024r.
składanie wniosków (w tym zmian) o przyjęcie do I LO

10 maja – 23 maja 2024r.
składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w I LO
Deklaracja do pobrania – LINK

4 czerwca 2024r. (godz. 12:00)
sprawdzian kompetencji językowych (dla kandydatów do kl. I C)

11 czerwca 2024r.
informacja o wyniku sprawdzianu kompetencji językowych (kl. I C)

21 czerwca – 5 lipca 2024r.
dostarczenie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (oryginały lub kopie)

12 lipca 2024r.
ogłoszenie listy zakwalifikowanych do I LO

12 lipca – 17 lipca 2024r. (do godz. 15:00)
potwierdzenie woli przyjęcia (złożenie oryginałów dokumentów)

18 lipca 2024r. (godz. 12:00)
ogłoszenie listy przyjętych do I LO

Klasa dwujęzyczna

Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to nauka w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje z wybranych przedmiotów (co najmniej dwóch) prowadzone są w dwóch językach: polskim i angielskim. Klasa dwujęzyczna ma w każdym tygodniu nauki 3 dodatkowe godziny języka angielskiego (więcej niż w klasie z rozszerzonym językiem angielskim). Pozwala to na opanowanie języka obcego na bardzo wysokim poziomie, z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy.

Jakie rozszerzenia realizuje klasa dwujęzyczna w I LO?

Klasa C to o profil matematyczno-ekonomiczny z rozszerzonym programem matematyki, geografii i językiem angielskim w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Klasa C objęta jest patronatem Politechniki Koszalińskiej.

Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej?

– opanujesz język angielski na poziomie C2 (Advanced);
– będziesz zdawać egzamin dojrzałości z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co zapewni Ci dodatkową korzyść (w postaci wysokiego przelicznika punktów) podczas rekrutacji na uczelnie wyższe;

Poziom samodzielności Poziom biegłości
Matura na poziomie podstawowym Matura na poziomie rozszerzonym Matura dwujęzyczna
B1+/B2 B2+/C1 C1+/C2

Poziomy biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– otrzymasz możliwość (ale nie obowiązek!) przystąpienia do matury dwujęzycznej (dodatkowy arkusz w j. angielskim) z przedmiotów kierunkowych;
– otworzy się przed Tobą więcej możliwości kształcenia w czasie studiów wyższych – absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych są częściej włączani do programów prowadzonych w języku angielskim;
– przygotujesz się do przyszłych studiów na uczelniach europejskich i pozaeuropejskich;
– otrzymasz możliwość przystąpienia do certyfikatu Advanced w ramach programu partnerskiego I LO z British Council;
– weźmiesz udział w wykładach, projektach i programach w języku angielskim.

Jakie przedmioty są nauczane dwujęzycznie w I LO?

W systemie dwujęzycznym nauczane są co najmniej dwa przedmioty z następujących: Historia, HIT lub WOS, Fizyka lub Chemia.

Jakie programy realizowane są w klasie dwujęzycznej?

Programy przedmiotów ogólnokształcących w klasie dwujęzycznej są takie same jak w pozostałych klasach. Na przedmiotach nauczanych dwujęzycznie wprowadza się terminologię fachową w języku angielskim. Ponadto, uczeń klasy dwujęzycznej opanowuje większy zakres materiału z języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych oraz częściej ma okazję do rozwijania sprawności językowych podczas projektów międzynarodowych (np. Erasmus+).

Co oferujemy?

– zajęcia prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje egzaminatora matury dwujęzycznej;
– autorskie programy nauczania w języku angielskim;
– wykorzystanie w nauczaniu platformy MS Teams;
– udział w programach Erasmus+.

YouTube video

Co należy zrobić, aby dostać się do klasy dwujęzycznej?

Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych

Zapoznaj się także z zakresem materiału z języka angielskiego obowiązującym na sprawdzianie kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego w I LO w Koszalinie.

Droga Ósmoklasistko! Drogi Ósmoklasisto!

Zanim podejmiesz decyzję dot. wyboru profilu, zapraszamy Cię do wirtualnej wizyty w I LO:

YouTube video

Zobacz Dubois okiem Wiktorii Nowak

YouTube video

Poczuj się na chwilę jak uczeń Dubois i weź udział w lekcji online

YouTube video

Daj się zainspirować!

Szczegóły rekrutacji

Zasady rekrutacji do I LO na rok szkolny 2024/2025

I. O przyjęcie do I LO mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (SP).

II. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:

 1. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria (patrz – tabela):
  a. wynik egzaminu ósmoklasisty,
  b. oceny ze świadectwa ukończenia SP,
  c. świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem (pasek),
  d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia SP.
 2. W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią poradni).
 3. W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami, w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria:
  a. wielodzietność rodziny kandydata,
  b. niepełnosprawność kandydata,
  c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty.

IV. Do oddziału dwujęzycznego (I C) przyjmowani będą absolwenci SP, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone dla kandydatów niż liczba wolnych miejsc, prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne określone w punktach II i III.

Terminy związane z rekrutacją

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

10 maja – 14 czerwca 2024r.
składanie wniosków (w tym zmian) o przyjęcie do I LO

10 maja – 23 maja 2024r.
składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w I LO
Deklaracja do pobrania – LINK

4 czerwca 2024r. (godz. 12:00)
sprawdzian kompetencji językowych (dla kandydatów do kl. I C)

11 czerwca 2024r.
informacja o wyniku sprawdzianu kompetencji językowych (kl. I C)

21 czerwca – 5 lipca 2024r.
dostarczenie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (oryginały lub kopie)

12 lipca 2024r.
ogłoszenie listy zakwalifikowanych do I LO

12 lipca – 17 lipca 2024r. (do godz. 15:00)
potwierdzenie woli przyjęcia (złożenie oryginałów dokumentów)

18 lipca 2024r. (godz. 12:00)
ogłoszenie listy przyjętych do I LO

Punktacja

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – rozdział 6

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29-01-2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim.

Szkoła z pełnym wymiarze

Koła zainteresowań

polonistyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, językowe, filozoficzne, fizyczne, astronomiczne, historyczne, politologiczne

Konsultacje olimpijskie i przedmaturalne

zajęcia ze wszystkich przedmiotów i dziedzin objętych olimpiadami, wykłady, sesje, seminaria tematyczne

Przygotowanie do certyfikatów językowych

Zajęcia rozwijające talenty i pasje

warsztaty teatralne, gazeta szkolna TYTUŁ, chór, rysunek, Klub Wolontariusza, Kulturalne Czwartki, Noce Filmowe, Klub Kibica

Zajęcia sportowe

koszykówka dziewcząt i chłopców siatkówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna chłopców, SKS, Szkolne Igrzyska Sportowe (SIS), Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy (KUKS)

Udział w projektach międzynarodowych

Wymiany międzynarodowe
Udział w projektach międzynarodowych:
Działania finansowane ze środków Unii Europejskiej
Akredytacja Erasmus+ w sektorze Edukacji Szkolnej na lata 2022-2027
Program FERS
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie

Dubois to:

– najwyższe w regionie wyniki egzaminu maturalnego
– przepustka na studia na najlepszych kierunkach i uczelniach
– liczne imprezy z inicjatywy uczniów
– niezmiennie od lat „ZŁOTA SZKOŁA” w rankingu „Perspektyw”
– zawsze najwyższe miejsce w Koszalinie i regionie
– w ostatnich 10 latach 157 tytułów olimpijskich (26 laureatów), 3 medale olimpiad międzynarodowych

Do dyspozycji uczniów:

– aula
– pracownie multimedialne
– drukarki 3D
– strefy Wi-Fi
– bufet – kawiarnia
– parking dla rowerów i skuterów
– hala sportowa i sala gimnastyczna
– nowoczesne boisko sportowe
– czytelnia i biblioteka z dostępem do bazy naukowej ACADEMICA
– bluzy i gadżety z logo DUBOIS
– pokój wyciszeń
– Ekopracownia
– Nowa pracownia komputerowa (od roku szk. 2024/2025)
– Nowa sala fizyczna (od roku szk. 2024/2025)
– Nowe miejsca odpoczynku (od roku szk. 2024/2025)

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.