Dubois a COVID-19 – I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Dubois a COVID-19

Informacje zamieszczone na tej stronie mają charakter archiwalny.

Przedstawiamy na tej stronie najistotniejsze informacje dot. funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie w dobie globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, przygotowane w oparciu o uchwalone przez Dyrektora I LO Zasady funkcjonowania I LO w Koszalinie w roku szkolnym 2021/2022.

Koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami zawartymi w „Zasadach funkcjonowania I LO w Koszalinie w roku szkolnym 2021/2022, które obowiązują wszystkich uczniów i pracowników, a także rodziców i osoby wykonujące prace na rzecz szkoły.

Informacje nt. funkcjonowania I LO

Na specjalnej stronie zbieramy wszystkie bieżące aktualności nt. funkcjonowania I LO w reżimie sanitarnym.

Nie wszystko jest jasne?

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień czy informacji – zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem strony liceumdubois.pl/kontakt lub poprzez adres e-mail: . Do Państwa dyspozycji jest także szkolna infolinia telefoniczna (+48 94 342 38 29) oraz wypracowane formy kontaktu z wychowawcami klas.

O czym koniecznie musisz pamiętać:

001-mask

Uczniowie oraz pracownicy noszą maseczki w miejscach wspólnych.

010-social

Przebywając w szkole, należy zachowywać dystans od innych osób.

003-soap

W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku i do sal.

004-heartbeat

Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

001-blocks

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć.

007-logout

W czasie przerw obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły i gromadzenia się w większe grupy.

Zasady obowiązujące uczniów I LO:

 1. Do budynku można wchodzić wejściem głównym (klasy III) oraz dwoma wejściami od boiska: przy parkingu dla rowerów (klasy I) i przy szatniach klas III (klasy II). Opuszczanie szkoły, wyłącznie po skończonych lekcjach, odbywa się wszystkimi wejściami.
 2. Po przyjściu do szkoły zaleca się umycie rąk wodą i mydłem.
 3. Uczniowie powinni ograniczyć przemieszczanie się w trakcie przerw do niezbędnego minimum.
 4. W czasie przerw obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły i gromadzenia się w większe grupy. Jednocześnie zaleca się korzystanie z podwórka szkolnego, boiska oraz tarasu przy bufecie, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
 5. Szatnie (boksy klasowe) są nieczynne. Rzeczy należy pozostawić na wieszakach ustawionych na korytarzach.
 6. Dziewczęta mogą korzystać z toalet na parterze, II piętrze oraz w hali sportowej; chłopcy z toalet na niskim parterze, I piętrze oraz w hali sportowej.
 7. Uczniowie są zobowiązani do korzystania wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.
 8. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których biorą udział; wyjątek stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Przebywając w bufecie szkolnym, należy zachować bezpieczny dystans społeczny i zajmować miejsca wyznaczone/wskazane przez oznaczenia lub pracowników szkoły.
 10. Korzystając z szatni wychowania fizycznego, należy zachować dystans i pozostawić swoje rzeczy w wyznaczonych do tego celu miejscach (półkach i wieszakach).
 11. Przed wejściem do każdej sali lekcyjnej dezynfekują ręce.

Zadania pracowników szkoły

Dyrektor:

 1. Opracowuje procedury bezpieczeństwa i zaznajamia z nimi pracowników szkoły i rodziców uczniów I LO.
 2. Organizuje szczepienia przeciw COVID-19 uczniów (oraz pracowników) we współpracy z punktem szczepień, uwzględniając warunki lokalowo-organizacyjne szkoły.
 3. Kontaktuje się osobiście (lub za pośrednictwem wychowawcy klasy) z rodzicami/opiekunami ucznia w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ich dziecka.
 4. Informuje służby sanitarne o podejrzeniu zaistnienia choroby zakaźnej ucznia lub pracownika.
 5. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika.

Wszyscy nauczyciele:

 1. Przekazują uczniom informacje na temat zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 2. Wietrzą sale po każdej lekcji, a także, jeśli to jest możliwe, w trakcie zajęć.
 3. W trakcie lekcji ograniczają przemieszczanie się pomiędzy ławkami.
 4. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, także podczas zajęć wychowania fizycznego.
 5. Podczas zajęć wychowania fizycznego wykorzystują dla każdej grupy uczniów inny sprzęt sportowy i odkładają go po zajęciach w wyznaczone miejsca.
 6. Sprawują opiekę nad uczniami podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 7. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość lub, w miarę potrzeb, osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie).
 8. Podejmują zorganizowane przez wychowawcę działania wspomagające uczniów chorych na COVID-19 lub znajdujących się na kwarantannie lub w izolacji – z wykorzystaniem metod i form pracy zdalnej.

Wychowawcy klas:

 1. Na pierwszym spotkaniu z uczniami omawiają zasady bezpieczeństwa funkcjonujące         w szkole w związku z COVID-19. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.
 2. Pozostają w kontakcie z rodzicami uczniów z chorobami przewlekłymi w celu ustalenia dodatkowych środków ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole.
 3. Koordynują, w porozumieniu z dyrektorem, działania nauczycieli wspomagające uczniów chorych na COVID-19 lub znajdujących się na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Prowadzą zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące organizacji szczepień.

Nauczyciele biblioteki:

 1. Pilnują, aby uczniowie zachowywali bezpieczny dystans w bibliotece.
 2. Wietrzą pomieszczenie – co najmniej raz na godzinę.
 3. Odkładają zwracane przez uczniów i nauczycieli książki/materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem.
 4. Pilnują, aby uczniowie przebywający w czytelni zajmowali wskazane lub oznaczone miejsca i korzystali jedynie z własnych książek i materiałów. Jeśli zachodzi konieczność korzystania przez uczniów z materiałów bibliotecznych – stosują wobec tych materiałów 48-godzinną kwarantannę.

Pracownicy obsługi:

 1. Regularnie dezynfekcją klamki, parapety, poręcze, ławki oraz siedziska na korytarzach szkolnych i w bufecie. Po zakończeniu zajęć w danym dniu dezynfekują powierzchnie dotykowe – blaty stolików, krzesła uczniów, biurko i krzesło nauczyciela, klawiaturę, włączniki.
 2. W salach gimnastycznych dezynfekują wykorzystywany podczas zajęć sprzęt sportowy oraz podłogę po każdym dniu zajęć.
 3. Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy podczas zajęć i po każdym dniu pracy szkoły.
 4. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych.
 5. Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę.
 6. Zaopatrują sale lekcyjne w niezbędne środki ochronne (rękawice, płyny, ręczniki jednorazowe).
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.
 8. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja.
 9. Za dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia bufetu odpowiada najemca.

Pielęgniarka szkolna:

 1. Ogranicza obecność uczniów/pracowników w gabinecie do maksymalnie dwóch osób jednocześnie.
 2. Wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.
 3. Obsługując uczniów i pracowników, korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 4. Po każdym dniu pracy udostępnia gabinet do mycia i dezynfekcji przez personel sprzątający.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych, które wskazują na infekcję dróg oddechowych takich jak kaszel, temperatura ciała powyżej 38 stopnia Celsjusza, duszności, nauczyciel lub pracownik odprowadza ucznia do izolatorium, które znajduje się w gabinecie doradcy zawodowego.
 2. Nauczyciel lub pracownik, który zauważy objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora.
 3. Wychowawca lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia ze szkoły (wskazany jest własny środek transportu).
 4. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa (dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki).
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu i kontaktu z lekarzem
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor kontaktuje się telefonicznie z powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego

I LO podczas zdalnego nauczania

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego

Zapadły kolejne decyzje rządu dotyczące zdalnego nauczania. My także musimy dostosować nasze terminy i zasady do utrzymujących się ograniczeń.

Komunikat Dyrektora I LO ws. zdalnego nauczania

Decyzją rządu – jako szkoła funkcjonująca w tzw. czerwonej strefie – przechodzimy na pracę zdalną, od poniedziałku, 19 października.

Zmiana w organizacji nauczania zdalnego

Komunikat Dyrektora I LO z 23 października 2020 r.

Regulamin lekcji zdalnych

Prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się z nim i zastosowanie do poniższych ustaleń.

Pliki do pobrania:

Wypracowane metody i formy nauczania zdalnego

Rozwój pandemii koronawirusa od marca 2020 roku zaskoczył wszystkich. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie szybko wypracowaliśmy skuteczne, wydajne i przyjazne uczniom i nauczycielom formy pracy zdalnej – z wykorzystaniem najnowszych możliwości technologicznych. Dzięki tym doświadczeniom, w razie potrzeby, jesteśmy w stanie niemal natychmiast dostosowywać funkcjonowanie procesu dydaktycznego do bieżącej sytuacji pandemicznej.

Wideo prezentacja nauki z wykorzystaniem Microsoft Teams w naszej szkole znajduje się na naszym kanale na YouTube – polecamy uwadze!

Serwis www.liceumdubois.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies". Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.