Dubois a COVID-19 – I LO im. St. Dubois w Koszalinie
   Dubois a COVID-19 – zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w I LO w roku szkolnym 2020/2021.ZAPOZNAJ SIĘ TERAZ

Dubois a COVID-19

1 września 2020 r. – w specjalnym reżimie sanitarnym – wracamy do szkoły. Przedstawiamy na tej stronie najistotniejsze informacje dot. funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie w dobie globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, przygotowane w oparciu o uchwalony przez Dyrektora I LO „Regulamin funkcjonowania I LO im. St. Dubois w czasie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021”.

Koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami zawartymi w „Regulaminie funkcjonowania I LO im. St. Dubois w czasie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021”, który obowiązuje wszystkich uczniów i pracowników, a także rodziców i osoby wykonujące prace na rzecz szkoły.

O czym koniecznie musisz pamiętać:

001-mask

Uczniowie oraz pracownicy noszą maseczki w miejscach wspólnych.

010-social

Przebywając w szkole, należy zachowywać dystans od innych osób.

003-soap

W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku i do sal.

004-heartbeat

Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

005-time

Wszystkie lekcje rozpoczynają się o pełnych godzinach, przerwy trwają 15 minut.

001-blocks

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć.

007-logout

W czasie przerw obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły i gromadzenia się w większe grupy.

Informacje nt. funkcjonowania I LO

Na specjalnej stronie zbieramy wszystkie bieżące aktualności nt. funkcjonowania I LO w reżimie sanitarnym.

Ograniczony wstęp na teren szkoły

Obowiązuje ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. W razie konieczności o sposobie poruszania się tych osób decyduje dyrektor. Wchodząc do szkoły, osoby te zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania nosa i ust.

Wejścia do szkoły

Komunikat dla Rodziców

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Uczniów I LO

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w trudnej sytuacji pandemii COVID-19.

Przyjęliśmy rozwiązania, które minimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się choroby w szkole. Prosimy Państwa o zapoznanie się z „Regulaminem funkcjonowania I LO w czasie Pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021”.

W szczególności prosimy o stosowanie się do ważnych zasad:

 • do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych,
 • rodzice akceptują ewentualny pomiar temperatury uczniów,
 • przebywający w szkole noszą maseczki (w miejscach ogólnodostępnych),
 • rodzice pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą (telefonicznie lub mailowo),
 • uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów,
 • w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych szkoła powiadamia rodziców, którzy niezwłocznie odbierają swoje dziecko.

Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej I LO.

 

Rafał Janus
Dyrektor I LO

Zasady obowiązujące uczniów I LO:

 1. Do budynku można wchodzić wejściem głównym (klasy II) oraz dwoma wejściami od boiska: przy parkingu dla rowerów (klasy I) i przy szatniach klas III (klasy III). Opuszczanie szkoły, wyłącznie po skończonych lekcjach, odbywa się wejściami od boiska (wszyscy uczniowie).
 2. Uczniowie powinni ograniczyć przemieszczanie się w trakcie przerw do niezbędnego minimum.
 3. W czasie przerw obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły i gromadzenia się w większe grupy. Jednocześnie zaleca się korzystanie z podwórka szkolnego, boiska oraz tarasu przy bufecie, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
 4. Szatnie (boksy klasowe) są nieczynne. Rzeczy należy pozostawić na wieszakach ustawionych na korytarzach.
 5. Dziewczęta mogą korzystać z toalet na parterze, II piętrze oraz w hali sportowej; chłopcy z toalet na niskim parterze, I piętrze oraz w hali sportowej.
 6. Uczniowie są zobowiązani do korzystania wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.
 7. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których biorą udział; wyjątek stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Przebywając w bufecie szkolnym, należy zachować bezpieczny dystans społeczny i zajmować miejsca wyznaczone/wskazane przez oznaczenia lub pracowników szkoły.
 9. Korzystając z szatni wychowania fizycznego, należy  zachować dystans i pozostawić swoje rzeczy w wyznaczonych do tego celu miejscach (półkach i wieszakach).
 10. Używając kredy lub markerów zakładają rękawice foliowe.
 11. Rozpoczynając zajęcia w sali komputerowej, uczniowie zabezpieczają klawiaturę komputera folią i usuwają ją po zakończeniu pracy z komputerem. Zużytą folię należy umieścić w przeznaczonym do tego celu pojemniku.

Zadania pracowników szkoły

Dyrektor:

 1. Opracowuje procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 i zaznajamia z nimi pracowników szkoły i rodziców uczniów I LO.
 2. Kontaktuje się osobiście (lub za pośrednictwem wychowawcy klasy z rodzicami/opiekunami ucznia w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej  u ich dziecka.
 3. Informuje organ prowadzący i służby sanitarne o podejrzeniu zaistnienia choroby zakaźnej ucznia lub pracownika.
 4. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika.
 5. Zawiesza częściowo lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole; po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiedni wariant kształcenia mieszanego (zajęcia stacjonarne i zdalne) lub kształcenie zdalne.

Wszyscy nauczyciele:

 1. Przekazują uczniom informacje na temat zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 2. Wietrzą sale po każdej lekcji, a także, jeśli to jest możliwe, w trakcie zajęć.
 3. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, także podczas zajęć wychowania fizycznego.
 4. Podczas zajęć wychowania fizycznego wykorzystują dla każdej grupy uczniów inny sprzęt sportowy i odkładają go po zajęciach w wyznaczone miejsca.
 5. Sprawują opiekę nad uczniami podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 6. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość lub, w miarę potrzeb, osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie).
 7. Podejmują zorganizowane przez wychowawcę działania wspomagające uczniów chorych na COVID-19 lub znajdujących się na kwarantannie lub w izolacji – z wykorzystaniem metod i form pracy zdalnej.
 8. Dezynfekują klawiaturę komputera po zakończeniu zajęć w sali lekcyjnej, w której mieli lekcje.
 9. Zakładają rękawice foliowe korzystając z kredy lub markerów.

Wychowawcy klas:

 1. Na pierwszym spotkaniu z uczniami omawiają zasady bezpieczeństwa funkcjonujące w szkole w związku z COVID-19. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.
 2. Koordynują, w porozumieniu z dyrektorem, działania nauczycieli wspomagające uczniów chorych na COVID-19 lub znajdujących się na kwarantannie lub w izolacji.

Nauczyciele biblioteki:

 1. Pilnują, aby uczniowie zachowywali bezpieczny dystans w bibliotece.
 2. Wietrzą pomieszczenie – co najmniej raz na godzinę.
 3. Odkładają zwracane przez uczniów i nauczycieli książki/materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem.
 4. Pilnują, aby uczniowie przebywający w czytelni zajmowali wskazane lub oznaczone miejsca i korzystali jedynie z własnych książek i materiałów. Jeśli zachodzi konieczność korzystania przez uczniów z materiałów bibliotecznych – stosują wobec tych materiałów 48-godzinną kwarantannę.

Pracownicy obsługi:

 1. Po każdej przerwie dezynfekcją klamki, parapety, poręcze, ławki oraz siedziska na korytarzach szkolnych i w bufecie. Po zakończeniu zajęć w danym dniu dezynfekują powierzchnie dotykowe – blaty stolików, krzesła uczniów, biurko i krzesło nauczyciela, klawiaturę, włączniki.
 2. W salach gimnastycznych dezynfekują wykorzystywany podczas zajęć sprzęt sportowy oraz podłogę po każdym dniu zajęć.
 3. Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy podczas zajęć i po każdym dniu pracy szkoły.
 4. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych.
 5. Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę.
 6. Zaopatrują sale lekcyjne w niezbędne środki ochronne (rękawice, płyny, folie, ręczniki jednorazowe).
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.
 8. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja.
 9. Za dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia bufetu odpowiada najemca.

Pielęgniarka szkolna:

 1. Ogranicza obecność uczniów/pracowników w gabinecie do maksymalnie dwóch osób jednocześnie.
 2. Wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.
 3. Obsługując uczniów i pracowników, korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 4. Po każdym dniu pracy udostępnia gabinet do mycia i dezynfekcji przez personel sprzątający.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych, które wskazują na infekcję dróg oddechowych takich jak kaszel, temperatura ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności, nauczyciel lub pracownik odprowadza ucznia do izolatorium, które znajduje się w gabinecie doradcy zawodowego.
 2. Nauczyciel lub pracownik, który zauważy objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora.
 3. Wychowawca lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia ze szkoły (wskazany jest własny środek transportu).
 4. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa (dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki albo specjalny kombinezon).
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik informuje dyrektora lub wicedyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności.
 6. W przypadku wystąpienia u uczniów lub pracowników objawów sugerujących zakażenie COVID-19, dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do poleceń przez nią wydawanych.
 7. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 ucznia lub pracownika dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek do dalszego postępowania.

Wypracowane metody i formy nauczania zdalnego

Rozwój pandemii koronawirusa od marca 2020 roku zaskoczył wszystkich. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie szybko wypracowaliśmy skuteczne, wydajne i przyjazne uczniom i nauczycielom formy pracy zdalnej – z wykorzystaniem najnowszych możliwości technologicznych. Dzięki tym doświadczeniom, w razie potrzeby, jesteśmy w stanie niemal natychmiast dostosowywać funkcjonowanie procesu dydaktycznego do bieżącej sytuacji pandemicznej.

Wideo prezentacja nauki z wykorzystaniem Microsoft Teams w naszej szkole znajduje się na naszym kanale na YouTube – polecamy uwadze!

Nie wszystko jest jasne?

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień czy informacji – zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem strony liceumdubois.pl/kontakt lub poprzez adres e-mail: liceum@liceumdubois.pl. Do Państwa dyspozycji jest także szkolna infolinia telefoniczna (+48 94 342 38 29) oraz wypracowane formy kontaktu z wychowawcami klas.